ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    จดหมายข่าวโรงเรียนประชาสัมพันธ์

คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียน...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาส

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ...
    

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด...
    การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาส

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 กลุ่ม 4 ลำน้ำชี ส่งครูและบุคลา...
    การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 รร.บ้าน​เป็ด​(ท่า​บึง​ประชา​สงเคราะห์)​ จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและชั...
    จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

4 มีนาคม 2564   โรงเรียนบ้าน​คำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง​ ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน​(Open​ Class​)​โดยใ...
    กิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 (open class) โรงเรียนบ้า

  วันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านสะอาด ได้ดำเนินการกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชา...
    กิจกรรมเปิดชั้นเรียน OPEN CLASS

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสง...
    คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน....
    กิจกรรมค่ายธรรมะ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  นายสันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ เ...
    แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 นายเจนณรงค์  วิธีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค...
    เป็นสถานที่สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท

เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก ประจำปี 2563   สนามสอบวัดตาลเรียง วันที่ 5 ...
    นิเทศการจัดการเรียนการสอนโดย ท่าน ศน.ณัฐรดี สวั

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา ขอขอบพระคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ณัฐรด...
    

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม พร้อมด้วยคณะ...
    25ก.พ.64:กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

...
    19 ก.พ.64:กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาจิตพิสัย ปีการศึกษา 2563

...
    18 ธ.ค.63:การแข่งขันกรีฑา-กีฬากลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี

...
    8 ธ.ค.63 : นำนร.ป.1-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จ.นครราชสีมา

...
    ร.ร.ในกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 เข้าค่ายคณิตศาสตร์ชั้น

...
    24 ก.ค.63:ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มสถานศึกษาที่ 4

...
    กิจกรรมการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 กลุ่มลำน้ำชี   จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค...
    ครู D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสู...
    ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม

วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัต...
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ

...
    วันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศ...
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562

...
    วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม  2562  คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยนำนักเรียนไปถวายเทียน...
    ศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรม ICT

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายทิพวัฒน์ ริยะ และคณะครูระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียน...
    6 มิ.ย.62:พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

...
    15 มี.ค.62:ปัจฉิมนิเทศป.6และม.3 ,เปิดประตูสู่ชุมชน

...
    การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับ

การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึ...
    ทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.3

28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 นำนักเรียนชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว หาดนางรำ อ.สัตหีบ ...
    20-22ก.พ.62 ป.6-ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.จันทบุรี

...
    กิจกรรมเห็ดปลอดสารพิษ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสะอาด กิจกรรมเห็ดปลอดสารพิษ เป็นกิจกรรมของนั...
    เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ

วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหั...
    7-9 พ.ย.61 : กีฬาสพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 4 ลำน้ำชี (ภ

...
    19 ก.ย.61 ร.ร.บ้านดอนบม จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ

...
    โครงการ U_School Mentoring

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์  ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำเสนอผลงานในนามเครือข่ายภาคอีส...
    ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานก...
    แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับกลุ่มที่

...
    ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้เข้ารับการประเมินเพื่อรักษาคง...
    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ...
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเ...
    กิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561...
    โครงการพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ นำคณะครู บุคลากร และ คณะกรรมการสถานศึกษา...
    เข้าค่ายพุทธบุตร

วันที่1-2 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เ...
    เข้าค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเจริญปัญญา

โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้นำตัวแทนนักเรียน ชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 เข้าค...
    ประชุมใหญ่และงานมุทิตาจิต 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 (ลำน้ำชี) ได้จัดงานประชุมใหญ่ ประจ...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านดอนบม

...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรรค์ ในภาคเช้าได้จัดกิจกรรมวันสุ...
    กิจกรรมวันสุนทรภู่ และเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และ เดินรณรงค์วัน...
    อบรมการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้น

8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลเมืองเก่าและทีมกู้ภัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาฝึกสอนการปฐมพยา...
    อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 7-9 มิถุนายน โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยย...
    วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ จัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ความภูมิใ...
    วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ เนื่องใ...
    เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

24 พ.ค 2561 เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 และผู้ชนะการเลือกตั้งได้แก่ นายธนาวุฒิ จำปานุ้ย ผ...
    ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2561

20 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และแ...
    โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการ

วันที่ 11-12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  ได้นำนักเรียนระดับชั้นปร...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4    กลุ่ม 4 ลำน้ำชี

จดหมายข่าวโรงเรียนประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวโรงเรียนประชาสัมพันธ์

คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านกอก ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน.สุเ... โรงเรียนบ้านกอกอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และปรับปรุงWebsiteสถานศึกษา รุ่นที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และปรับปรุงWebsiteสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 กลุ่ม 4 ลำน้ำชี เข้าร่วมการ... โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด... โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงอ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด... โรงเรียนบ้านโคกฟันโปงอ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และปรับปรุงWebsiteสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และปรับปรุงWebsiteสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 กลุ่ม 4 ลำน้ำชี ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏ... ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 รร.บ้าน​เป็ด​(ท่า​บึง​ประชา​สงเคราะห์)​ จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโทให้กับนักเรียน... โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์อ่านต่อ

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

4 มีนาคม 2564   โรงเรียนบ้าน​คำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง​ ได้จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน​(Open​ Class​)​โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson​ Study​)... โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 (open class) โรงเรียนบ้านสะอาด
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 (open class) โรงเรียนบ้านสะอาด

  วันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านสะอาด ได้ดำเนินการกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ( Professional Learning community : PLC) ในระดับระหว่างโรง... โรงเรียนบ้านสะอาดอ่านต่อ

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน OPEN CLASS
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน OPEN CLASS

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ... โรงเรียนบ้านเป็ด ท่าบึงประชาสงเคราะห์อ่านต่อ

คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน
คณะศึกษานิเทศก์ออกติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน.สุเมธตา งามชัด และ ท่าน ศน.ณัฐรดี สวั... โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีอ่านต่อ

กิจกรรมค่ายธรรมะ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
กิจกรรมค่ายธรรมะ โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  นายสันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะ ... โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่ออ่านต่อ

แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 นายเจนณรงค์  วิธีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ และกลุ่ม งานแนะแนวโรงเรียนบ้านกุ... โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์อ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสันติ มุ่งหมาย
ผอ.รร.บ้านสะอาด
นายทิพวัฒน์ ริยะ
นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง
ติดต่อได้ที่  081-0717511ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
นายประสิทธิ์ รักญาติ
ผอ.รร.บ้านบึงสาวงค์คุยโพธิ์
นายสมานฉันท์ จันทะมล
นายสมานฉันท์  จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน เบอร์โทร 0885490725                                                                       
นายสันติ ชัยชนะ
นายสันติ  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ เบอร์โทรศัพท์ 0918644084
ว่าที่ ร.ต. ประวิทย์ ทิพฤๅตรี
ผอ.รร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
ผอ.รร.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
นายภานุพงศ์ นวลบุญมา
ผอ.รร.บ้านผือ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา
ผอ.รร.บ้านเลิงเปือย
นายสมศักดิ์ พักวัน
ผอ.รร.พงษ์ภิญโญ 1
นายเจนณรงค์ วิธีดี
นายเจนณรงค์  วิธีดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม  เบอร์โทร 086-850-9012
นายสายยนต์ แก้วแสนเมือง
นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 0807431425
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี
ผอ.รร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
นายสมจิต มีลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด เบอร์โทรศัพท์ : 082-1108525
นายประสาท พิมพ์สุข
ผอ.รร.บ้านหนองขามประชาบำรุง
นายชาญชัย เดชพละ
ผอ.รร.บ้านบึงฉิม
นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) โทร. 0817399539  
นายอัมพร ศรีบุญเรือง
นายอัมพร  ศรีบุญเรือง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก  086-8522307

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

O-NET

gvdsfzxvzxvzxvxfxc  fdg gdfgdf df f gdrgd hgfhnfgnvhb gcfhbvgnghj...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
 

Happy TIMES

Address
  • ที่ตั้งโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000   E-mail:group4kk1@hotmail.com